Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ifølge vedtægterne skal klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, men som følge af myndighedernes nedlukning af Danmark pga. coronavirus og det deraf følgende meget lave forsamlingsloft anbefaler Danmarks Idrætsforbund (DIF), at foreninger gør brug af nødretten, som giver dem mulighed for at afvige fra vedtægterne. DIF anbefaler en udskydelse af generalforsamlingen til efter den 1. marts 2021.
Klubbens bestyrelse har valgt at følge anbefalingen og indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2021, kl. 20.00 i træningslokalet, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen
Formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre til medlemmer under 15 år er meget velkomne til at deltage i debatten.

Hvis nedlukningen fortsat er gældende, når vi kommer ind i marts, vil bestyrelsen overveje en elektronisk afholdelse af generalforsamlingen, med mindre der gøres indsigelse mod dette.
Hvis klubbens revidere regnskab på grund af en fortsat nedlukning ikke rettidigt kan hænges op i klublokalet, vil man senest 8 dage før generalforsamlingen kunne tilgå det ved at logge ind på klubbens medlemsnet og finde det under eventen: Generalforsamling.