Vedtægter for Gladsaxe Judo Klub

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Gladsaxe Judo Klub. Dens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Klubben er stiftet den 15. juli 1975.

§ 2. Klubbens formål
Stk. 1
Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed i Judo og trænes efter de af EJU opstillede regler.

Stk. 2
De i “Stk. 1” omtalte færdigheder opnås gennem træning, deltagelse i stævner og turneringer og socialt samvær.

§ 3. Medlemskab af organisationer
Klubben er tilsluttet Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) og Danmarks Idræts Forbund, og er underlagt disse organisationers vedtægter.

§ 4. Optagelse af medlemmer
Stk.1
Klubbens bestyrelse træffer bestemmelse om, hvorvidt et medlem kan optages i klubben og i Dansk Judo Union.
En evt. nægtelse af optagelse som medlem i klubben kan ankes på klubbens førstkommende ordinære generalforsamling, og såfremt optagelse som medlem også her bliver nægtet, kan sagen ankes til DJU.

Stk. 2
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 3
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver junior i alderen 15-18 år og enhver pige eller dreng til og med det fyldte 14 år.

Stk. 4
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver underskrift af værge eller forældre.

Stk. 5
Enhver person, der har været medlem af klubben i 25 år, bliver æresmedlem.

Stk. 6
Bestyrelsen kan udnævne en person, som har gjort et stort og værdifuldt arbejde gennem en årrække, til æresmedlem på livstid. Et æresmedlem er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen. Desuden kan et æresmedlem indvælges i bestyrelsen.

§ 5. Kontingent
Stk. 1
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Kontingentet opkræves forud for alle medlemmer.

Stk. 3
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 4
Bestyrelsen kan efter skriftlig anmodning, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, indrømme nedsættelse eller fritagelse for kontingent indbetaling.

Stk. 5
Trænere og bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontingent til klubben.

§ 6. Udelukkelse
Stk. 1
Hvis et medlem har overskredet betalingsfristen, skal vedkommende skriftligt opfordres til betaling med 14 dages varsel. Er det skyldige beløb ikke betalt inden denne frist, er vedkommende udelukket fra deltagelse i al aktivitet.

Stk. 2
Et medlem, der er i restance i mere end 3 måneder slettes af kartoteket og kan ikke igen optages som medlem før kontingentrestancen er betalt.

Stk. 3
Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem, hvis der er foreligger alvorlig mistanke om, at denne har udvist usportslig optræden eller en adfærd, der skader klubben, dens medlemmer og dens omdømme.

§ 7. Udmeldelse
Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben mindst 14 dage for udløb af kontingentperioden, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Stk. 2
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

§ 8. Eksklusion
Stk. 1
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der i eller uden for klubben skønnes at have udvist usportslig optræden, eller en adfærd, der skader klubben, dens medlemmer og dens omdømme – eller som måtte have overtrådt amatørbestemmelserne.

Stk. 2
Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 3
Der gives ved anbefalet brev den pågældende 14 dages frist til at indanke sagen for DJU’s ordens-  og amatørudvalg, hvis afgørelse kan indbringes for DIF’s ordens og amatørudvalg.

Stk. 4
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i træningslokalet.

Stk. 3
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved offentliggørelse på Gladsaxe Judo Klubs hjemmeside.

Stk. 4
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 5
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6
Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret i sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre.

Stk. 7
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 8
Alle medlemmer, der er fyldt 18 år kan indvælges i bestyrelsen.

§ 10. Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fastlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsens medlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger er dirigent, der ikke må være medlem at bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt blot et medlem fremsætter begæring herom, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 3
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat fra forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Dirigenten underskriver protokollen.

Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. Dog § 17 og § 18.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages skriftligt varsel til alle medlemmer.

§ 13. Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Stk. 2
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 3
Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvis der i et spørgsmål er lige mange stemmer for og imod, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, hvoraf den ene er enten formand eller næstformand, er til stede. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder.
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14. Tegningsret
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 2
I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af værdier, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 15. Klubbens ansvar
Stk. 1
Al træning i Gladsaxe Judo Klub foregår på ejet ansvar.

§ 16. Regnskab
Stk. 1
Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2
Driftsregnskabet skal bekendtgøres skriftligt for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 3
Klubbens formue forvaltes af klubbens kasserer.

§ 17. Revision
Stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Stk. 2
Revisorerne skal gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskabet forsynes med en påtegning.

Stk. 3
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18. Vedtægtsændringer
Stk. 1
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2
Forslag til vedtægtsændringer udsendes med dagsordenen jvf. § 9.

§ 19. Opløsning
Stk. 1
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 3
I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue, materialer o.lign. tilfalde Dansk Judo Union, efter at al gæld til kreditorer er indfriet.

Lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 22.11.1989, og annullerer alle tidligere udsendte love for Gladsaxe Judo Klub.

Revideret den 23.01.2001
Sidst revideret den 28.02.2017